KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

Şirketimiz SMA Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi adına, siz değerli müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerin korunmasına hizmet eden veri güvenliği ilkeleri, ilgili kişilerin hakları ve kişisel verilerin işlenme usul ve esaslarını ihtiva eden “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

07.04.2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen müşterilerimizin verileri, hizmetlerimizin ifası kapsamında şirketimiz tarafından; Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere uygun olarak ve ancak KVKK’da açıklanan kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

İşbu işlenme amaç ve hukuki sebepleri; başta her türlü ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi olmak üzere; hesap sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek olmak üzere, yasal yükümlülük gereği veya hizmet ifası ile bağlantılıdır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimize bizzat ilgili kişi tarafından iletilmesi ile olabildiği gibi, iş ortaklarından da edinilme suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer resmi otorite olan üçüncü kişilerle (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi), ortaklarımız ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız danışman ve kuruluşlar ile paylaşılabilmekle birlikte, Müşterimizin onayı olmaksızın harici üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin Korunması

Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu doğrultuda verilerinizin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ndan Doğan Haklarınız

KVKK’nın 28. maddesinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin:

1.İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.İşlenmişse bilgi talep etme,

3.İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, Müşteri taleplerinin yerine getirilmesini teminen Şirket tarafından yapılacak masrafları, Şirket KVKK’nın 13. madde hükmünde belirtilen tarifeye göre talep etme hakkını saklı tutar.

Kişisel Veriler Hakkında Soru ve Talepler

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve sorularınızı, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle info@finmaks.com adresine veya posta yoluyla Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı Teknopark 4A Apt. No:1/4A/101 Pendik-İstanbul adresinden şirketimize bildirebilirsiniz.

Copyright 2020. FinMaks bir SMA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ürünüdür. Tüm hakları saklıdır.